FACE FITNESS ACADEMY FACE FITNESS SHOP

Obchodní podmínky

1.1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží a služeb v internetových obchodech společnosti FACE CZECH, s.r.o. – www.faceacademy.cz.  Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (kterým je FACE CZECH, s.r.o.. se sídlem na adrese Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 - Hostivař; IČ: 27194965, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103520) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravenými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

1.2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající – dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – nikoli spotřebitel – je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Prodej zboží a služeb v našich internetových obchodech společnosti FACE CZECH, s.r.o., se realizuje uzavíráním smluv za použití prostředku komunikace na dálku.

§ 53 zákona č. 40/1964 Sb. /Občanský zákoník/:

(1) Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační síť, například internet.

1.3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že je obeznámen s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy a kupující i prodávající jsou jimi vázáni. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. K uzavření kupní smlouvy dochází momentem závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a je nepřístupná třetí straně. Kupující má možnost objednávku před jejím vlastním odesláním zkontrolovat a případně opravit.

1.4. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy). Pro nákup v našem obchodě není povinná žádná registrace a přihlašování do systému nákupu. Při objednávání zboží nebo služeb požadujeme od kupujícího pouze ty osobní údaje, které jsou nutné k vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Tyto informace jsou chráněny a jsou nepřístupné třetí straně. Výjimku tvoří externí dopravci, jimž jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zboží (případně nezávislé servery, které se podílí na zlepšování kvality poskytovaných služeb).

Osobní údaje zákazníků jsou plně chráněny proti zneužití. Uzavřením smlouvy kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Kupující pak má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv týkajících se těchto údajů. Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (zasláním e-mailu na e-mailovou adresu akademie@faceacademy.cz).

Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, aby společnost FACE CZECH, s.r.o. použila poskytnuté údaje k marketingovým účelům (např. zasílání novinek e-mailem atp.).

1.5. Cena zboží, způsob placení a informace o produktech

Všechny ceny uvedené u zboží a služeb v našich internetových obchodech společnosti FACE CZECH, s.r.o. jsou konečné (tzn. s DPH a jinými příplatky, pokud není uvedeno jinak). S celkovou cenou svého nákupu je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Cena služeb a zboží včetně dopravy na potvrzené objednávce ze strany prodávajícího jsou dané celkovou výši. Uplatnění poskytnutých slev se řídí dle informací na internetových stránkách.

Při všech objednávkách je požadována platba předem. Nebude-li chtít kupující zaslat fakturu s podpisem a s razítkem poštou, poníží celkovou částku zálohové faktury o manipulační poplatek 30 Kč, je– li na zálohové faktuře uveden.

Platba u služby musí být na účtu společnosti FACE CZECH, s.r.o. minimálně 2 pracovní dny před konáním programu – služby (bankovní převod trvá 3 pracovní dny, vklad na účet v FIO je okamžitý).

Pokud platba nedorazí na účet ve stanovenou dobu, nebude mít kupující právo zúčastnit se kurzu.

Platbu zboží nebo služby je možno provést několika způsoby, záleží na způsobu dodání zboží a služeb.

- převodem či vkladem na účet Fiobank a. s., číslo účtu 2900568856/2010, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: číslo zálohové faktury

- poštovní poukázkou - složenkou na účet či na adresu školícího centra, konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: číslo zálohové faktury

- při osobním odběru se platí za zboží v hotovosti na „odběrném místě“.

Slevy poskytované spotřebiteli dle objednání jednotlivé služby.

Datum úhrady pro uplatnění slevy se považuje datum připsání na účet společnosti - nikoli datum odeslání z účtu.

Pokud kupující platí do 60-ti, dní před konáním, zaplatí výhodnější částku uvedenou na faktuře v drobněji psaných řádcích a sám si slevu odečte od uvedené částky. Částku je třeba odeslat nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím doby pro uplatnění slevy z jiné banky než FIO, jinak z FIO nejpozději v den pro poskytnutí slevy, aby mu byla sleva uznána.

Případné přeplatky plynoucí z neuplatněných slev se nevracejí.

V případě nedoplatků z uplatněné slevy (zaplaceno po termínu viz výše, kupující doplatí zbylou částku  nejpozději na zahájení programu.

Veškeré informace uvedené na webových stránkách jsou pouze orientační - nejedná se o přesně danou specifikaci zboží. Drobné nepřesnosti v uvedených rozměrech jsou možné. Všechny snímky produktů mají ilustrační charakter - odchylky v barevnosti mezi snímkem a fyzickým zbožím jsou možné.

1.6. Způsob objednání

Zboží nebo služba lze v našem internetovém obchodě objednat tímto způsobem:

On-line přímo na našich stránkách společnosti FACE CZECH, s.r.o. – www.faceacademy.cz (jiná možnost není). Po zobrazení zboží nebo služby v košíku je zákazníkovi předložen objednávkový formulář k vyplnění a odeslání.

Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky, a to elektronickou poštou v podobě výzvy k platbě, jejíž číslo zákazník použije při platbě jako variabilní symbol. Nepoužitím variabilního symbolu při platbě nemůže prodávající zaručit včasné dohledaní platby. Potvrzení objednávky je prodávající povinen odeslat kupujícímu v co nejkratším možném čase, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Po uplynutí této lhůty se stává neplatnou. Dokud objednávka není potvrzena prodávajícím, může kupující objednávku změnit či zrušit.

Den splatnosti je na výzvě k platbě čistě proto, že to je náležitá součást tohoto dokladu. Neznamená ovšem, že se s platbou čeká až na toto datum - pokud už před kupujícím zaplatí ostatní účastníci a program již bude naplněn, nemůže společnost FACE CZECH, s.r.o. zaručit místo, přestože je výzva k platbě kupujícího ještě před splatností.

Veškeré objednávky podané některým z výše uvedených způsobů jsou závazné a mají charakter kupní smlouvy. Objednávka a její zrušení jsou pro vnitřní potřebu FACE CZECH, s.r.o. účetním dokladem ve smyslu § 11 zákona 563/91 Sb.

Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodů na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

1.6.1 Objednání zboží/služby

Kupující/spotřebitel je povinen při objednávání zboží/služby vyplnit řádně a pravdivě všechna povinná pole objednávky/přihlášky. V případě že zboží/služba je objednávána na firmu je povinnen uvést všechny identifikační údaje firmy která je plátcem zboží/služby. Tzn. Platná fakturační adresa, IČ, pokud je plátcem DPH i DIČ. V případě, že na jedné faktuře má být souhrnně vyúčtováno více kurzů je kupující/spotřebitel povinen ve třetím kroku objednávky zaškrtnout "všechny kurzy na jednu fakturu". Kupující/spotřebitel, který na diplomu požaduje uvést UNIFY kredity je povinen v druhém kroku přihlášky do pole " Datum narození" toto datum uvést.

1.7. Dodání zboží

V obchodě společnosti FACE CZECH, s.r.o. je důležitý pro celkový termín dodání, termín „expedice zboží“. Je to okamžik, kdy je zboží připraveno k odeslání, popřípadě osobnímu odběru.

Zboží, u kterého je uvedeno "SKLADEM", je expedováno běžně do 3 pracovních dnů po připsané úhradě na náš účet. Další termíny expedice jsou v obchodě uvedeny, popřípadě je nutné se dotázat na dostupnost zboží a termín expedice u prodávajícího. Na uskutečněnou expedici zboží je kupující upozorněn pomocí zprávy elektronické pošty (e-mail) nebo formou sms zprávy.

V internetovém obchodě společnosti FACE CZECH, s.r.o. znamená pojem "SKLADEM" to, že zboží je ve skladové evidenci ve skladových prostorách prodávajícího, popřípadě v externím skladu u smluvních dodavatelů.

1.7.1.             Nabízíme Vám tyto varianty způsobu dodání a převzetí zboží:

a) Osobní odběr

Objednané zboží si můžete odebrat v sídle společnosti (odběrné místo) na adrese FACE CZECH, s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 - Hostivař po předchozí domluvě pro větší množství nad 2 ks na e-mailové adrese akademie@faceacademy.cz nebo telefonu +420 602 824 064, jinak přímo bez předchozí domluvy.

b) Doprava zboží

Dopravu na určenou adresu zajišťujeme po celém území celé České republiky a Slovenské republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy.

Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám

1.8. Převzetí zboží a odpovědnost za vady

Prodávající má povinnost vyřídit jím potvrzenou objednávku, odeslat zboží a dodat jej na uvedenou adresu kupujícího v dohodnuté lhůtě. Při dopravě zboží přepravní službou, nebo při osobním odběru zboží podepsáním dodacího listu zákazník potvrzuje převzetí zboží.

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat si záruční podmínky včetně návodu na obsluhu zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

Odpovědnost za vady zboží a záruka se řídí zejména dle:

•                      § 616 - 627 Občanského zákoníku

•                      Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES

•                      Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

1.9. Záruka na zboží

Kupující k objednanému zboží obdrží i všechny potřebné dokumenty (daňový doklad a návod k použití pokud není uveden na internetových stránkách společnosti FACE CZECH, s.r.o., www.faceacademy.cz). Záruční list je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Na žádost spotřebitele je však prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je na zboží poskytována delší než zákonná záruční doba, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona a v souladu s § 620 Občanského zákoníku činí pro spotřební zboží 24 měsíců. Tato záruční doba je platná pro kupujícího, který je spotřebitelem (viz. Reklamační řád).

Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem, a který používá zboží pro účel podnikání s tímto zbožím, není stanovena Občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené řádným používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat, o délce životnosti je kupující vždy řádně informován před uzavřením kupní smlouvy.

Reklamace zboží v záruční lhůtě se řídí Reklamačním řádem a podmínky pro její řádné uplatnění naleznete v sekci „Reklamační řád“. V případě reklamace můžete kontaktovat přímo autorizovaná servisní střediska konkrétní značky /doporučujeme pro urychlení vyřízení reklamace a případné opravy/, nebo se můžete obrátit přímo na nás a prodejce danou reklamaci vyřídí.

Vykazuje-li zboží dodané kupujícímu zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny.

Prodávající je odpovědný za to, že prodané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména to, že prodávané zboží je bez vad a má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“) má kupující právo na bezplatné a bezodkladné uvedení zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Kupující si vybere mezi výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, kdy kupující před převzetím o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. V souladu s § 620 Občanského zákoníku činí pro spotřební zboží 24 měsíců. Tato doba se vztahuje na osoby, které jsou spotřebiteli. Záruční doba všem osobám kteří nejsou spotřebiteli a používají zboží pro účel podnikání s tímto zbožím, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Záruční doba na prodávané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě, že je reklamace řešena výměnou výrobku, začíná nová záruční doba pro tento výrobek od jeho převzetí kupujícím. Zákazníkovi je vystaven nový záruční list. Další případná reklamace se uplatňuje na základě tohoto nového záručního listu.

Práva kupujícího, který je spotřebitelem, při uplatnění záruky:

a) jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součástky, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy

b) jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

c) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se opakovaně nebo ve větším počtu a bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od smlouvy

d) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jejich dílů) způsobené řádným používáním. Nárok na uplatnění záruky zaniká též v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je na zboží poskytována delší než zákonná záruka, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. (Prodávající poskytne kupujícímu daňový doklad (fakturu) o úhradě zboží, který následně zastupuje záruční list.)

1.10    Odstoupení od smlouvy při koupi  zboží

Fyzická osoba, nepodnikatel - platí v případě, že je objednávka vystavena na nepodnikající fyzickou osobu (daňový doklad neobsahuje IČ kupujícího).

V souladu s § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb. /Občanský zákoník/ ve znění pozdějších předpisů má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace do 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodu a bez sankcí za odstoupení. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě, je povinen dodržet níže uvedené podmínky:

a) Napsat a odeslat dopis (na adresu FACE CZECH, s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 - Hostivař) nebo email (na e-mailovou adresu akademie@faceacademy.cz) s tímto textem: "Odstupuji tímto jednostranně dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku od smlouvy ze dne ............... (datum potvrzení objednávky) uzavřené dle objednávky č..... (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky vrácení peněz na účet soplu s uvedením čísla účtu. Dále spotřebitel uvede datum a podpis.

b) Telefonicky se domluvit na telefonním čísle +420 602 824 064.

Spotřebitel je povinen dodat prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebení, s veškerým příslušenstvím a včetně původního obalu (pokud to jeho charakter nevylučuje). Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího k odstoupení od smlouvy, tj. obdržení zboží a doručení odstoupení.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží.

Odstoupením od smlouvy může dojít ke ztrátě, tj. doúčtování, poskytnutých slev.

Vracené zboží nelze zaslat na dobírku. Spotřebiteli je doporučeno zboží pojistit proti poškození či ztrátě.

Toto právo na odstoupení od smlouvy neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Fyzická osoba - podnikatel, právnická osoba - platí v případě, že je objednávka vystavena na podnikající fyzickou osobu či právnickou osobu (daňový doklad obsahuje IČ kupujícího).

Na základě dohody s prodávajícím, lze vrátit nepoužité, nepoškozené zboží do 14 dní od převzetí zboží a to bez udání důvodu v maximálním objemu 15% z hodnoty celé objednávky. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je povinen dodržet níže uvedené podmínky:

a) Napsat a odeslat dopis na adresu FACE CZECH, s.r.o., Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 - Hostivař) nebo email (na e-mailovou adresu akademie@faceacademy.cz)s tímto textem: "Na základě dohody s prodávajícím (společnost FACE CZECH, s.r.o.), vracíme následující zboží zakoupené na základě smlouvy ze dne ............... (datum potvrzení objednávky), uzavřené dle objednávky číslo ........ (číslo objednávky) a požadujeme vrácení odpovídající částky ..... Kč za zboží na adresu “ (pokud kupující požaduje vrácení peněz na účet, uvede číslo účtu). Dále, prosím, uveďte identifikační údaje Vaší společnosti (IČ, DIČ, sídlo), soupis vraceného zboží, datum, podpis, a razítko organizace.

b) Telefonicky se domluvit na telefonním čísle +420 723 454 959.

Kupující je povinen dodat prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez jakýchkoli známek užívání nebo opotřebení, s veškerým příslušenstvím a včetně původního obalu (pokud to jeho charakter nevylučuje). Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího k odstoupení od smlouvy, tj. obdržení zboží a doručení odstoupení.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči kupujícímu uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží.

Odstoupením od smlouvy může dojít ke ztrátě, tj. doúčtování, poskytnutých slev.

Vracené zboží nelze zaslat na dobírku. Kupujícímu je doporučeno zboží pojistit proti poškození či ztrátě.

Toto právo na odstoupení od smlouvy neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

1.11. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

1.11.1.         na dodávku zboží upraveného podle požadavků kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím 14 dnů od převzetí plnění

1.11.2.         na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího

1.11.3.         na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal

1.11.4.         na dodávku novin, periodik a časopisů spočívající ve hře nebo loterii

1.11.5.         po odabsolvování služby - programu

1.12. Storno objednávky u zboží a služeb

Prodejce si vyhrazuje právo stornovat objednávku:

a)                    na základě dohody s kupujícím

b)                   po uplynutí lhůty 14 dnů od data objednávky zboží v případě, že bylo zvoleno osobní převzetí a kupující si zboží nevyzvedl

c)                    po uplynutí lhůty 5 pracovních dní od data objednávky zboží v případě, že byla zvolena platba předem a objednávka nebyla uhrazena

d)                   po uplynutí lhůty 3 dnů od odeslání výzvy kupujícímu s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky či její změny (SMS, e-mail, telefonicky)

po vyčerpání kapacity jednotlivých služeb – programů - rezervace místa na službu daného programu se stává závaznou až v momentě připsání úhrady zálohové faktury na účet společnosti (nikoli jen zasláním předregistračního formuláře - "přihlásit se").

V případě plné obsazenosti se platba na základě písemné žádosti kupujícího převádí bezplatně na jinou jím vybranou akci nebo se na základě písemné žádosti vracejí převodem na účet. Při změně podmínek organizátorem (místo, datum), popř. zrušení akce se platby vracejí na základě písemné žádosti převodem na účet nejpozději do 30 dnů.

Prodejce se zavazuje neprodleně zákazníka informovat a potvrdit, že byla objednávka stornována.

1.12.1. Storno poplatky

V případě požadování vrácení platby bude kupujícímu účtován storno poplatek:

 • 300 Kč storno v případě nemoci a dodání lékařského potvrzení do 7dnů od konání workshopu
 • 190 Kč pokud akci stornujete dříve než 28 dnů před začátkem akce
 • 290 Kč pokud akci stornujete v době od 28 do 15 dnů před začátkem akce
 • 25% z ceny pokud akci kupující stornuje v době od 14 do 10 dnů před začátkem akce, min. 300 Kč
 • 50% z ceny pokud akci kupující stornuje v době od 10 do 5 dnů před začátkem akce
 • 100% z ceny pokud akci kupující  stornuje během 4 dnů před začátkem akce
 • 0 Kč pokud akci kupující stornuje před začátkem a bude mít za sebe náhradu

 

1.12.2. Další platební podmínky

 • 400 Kč v případě vydání duplicitního osvědčení
 • 100 Kč změna údajů v diplomu na základě špatně uvedených údajů v přihlášce (v ceně je zaslání poštou)
 • 100 Kč změna fakturační údajů na základě špatně uvedených údajů v přihlášce
 • 150 Kč v případě vracení plateb na zahraniční účet účastníka kurzu 

 

 

1.13. Reklamační řád

1.13.1. Všeobecné podmínky

Tento reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží jež bylo zakoupeno u společnosti FACE CZECH, s.r.o. a u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

1.13.2. Vymezení pojmů

Prodávající – dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – nikoli spotřebitel - je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí reklamačním řádem v rozsahu, ve kterém se ho týká a obchodním zákoníkem.

Reklamace – uplatňování práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží.

V rámci internetového obchodu se jedná vždy výhradně o uzavření kupní smlouvy dle § 53 a násl. občanského zákoníku za použití prostředků komunikace na dálku. Předmětem koupě je zboží. V případě osobního odběru zboží dochází k uzavření kupní smlouvy již při zaslání potvrzení objednávky.

1.14. Vyřízení Reklamace

Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího.

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záruční době, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke zboží, případně jej sdělí prodávající na dotaz kupujícího.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 30 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, či služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Kupující má tehdy právo na výměnu zboží za nové, nebo od smlouvy odstoupit.

Pokud je potřeba zboží zaslat prodávajícímu nebo servisnímu středisku, vede si kupující ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Prodávající si neúčtuje žádné poplatky za oprávněnou či neoprávněnou reklamaci.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodávajícího. Je- li reklamace uznaná jako neoprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady kupujícího.

Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovával po dobu platnosti záruky.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.8.2009.

Aktualizováno 24.10.2019


 
cannot find block: cart_mini
tvorba www stránek emocio


COPYRIGHT © 1995-2021 FACE Fitness, s.r.o.
Veškerá práva jsou vyhrazena